ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)"

+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

+38 (050) 323 62 38

АВТОРАМ СТАТЕЙ

Відповідно до вимог МОН України до фахових наукових статей та до міжнародних наукометричних баз даних ICI, Scopus, WebofScience в журналі вводяться такі правила публікації:

 1. Вимоги до змісту

У «Вуглехімічному журналі» публікуються:

 • Статті, які присвячені науковим дослідженням та розробкам, передовому науковому, виробничому та економічному досвіду у вуглехімічній і коксохімічній галузях, відповідають цілям і задачам журналу.
 • Статті,які раніше не були опубліковані (розміщені) в інших друкованих (електронних) виданнях і не перебувають на розгляді в редакціях інших журналів.
 • Статті, які не містять елементів плагіату (включаючи перевидання статті або її частин, подачу статті одночасно в кілька журналів, використання текстів та ілюстрацій без згоди власника авторських прав).
 • Стислі повідомлення обсягом не більше 2-5 сторінок, включно з таблицями.
 • Оглядові статті (огляди). Перед підготовкою огляду авторам рекомендується обговорити пропонований огляд з редакцією.
 • Рецензії на книги.

Структура та зміст статті має відповідати вимогам постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 705/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України».Оригінальна стаття у фаховому виданні має містити такінеобхідні елементи:

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання порушеної проблеми, на які спирається автор;
 • Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
 • Формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 1. Вимоги до оформлення тексту статті
 • 2.1 Стаття подається українськоюмовою.
 • 2.2 Текст наукової статті повинен бути набраний:
  • у текстовому редакторі Word 97-2003;
  • шрифт: Times New Roman (кегель – 11рt)
  • поля з усіх боків – 2,5 см;
  • орієнтація сторінок – книжкова,
  • формат паперу – А4;
  • міжрядковий інтервал – одинарний.

У тексті не повинно бути переносів і макросів.

 • 2.3 Заголовок статті – шрифт:Times New Roman, кегель – 14 рt (не більше 12 слів), напівжирний шрифт, розміщення по центру.
 • 2.4 Прізвище, ім'я та по-батькові автора / авторів, вчений ступінь, вчене звання, посада, організація, адреса організації, країна, e-mailрозміщуються під заголовком, шрифт: Times New Roman, кегель – 11 рt. Якщо авторів декілька, повинен бути зазначений автор для листування.
 • 2.5 Шифр за Універсальною десятковою класифікацією ( УДК) має бути зазначено з вирівнюванням по правому краю.
 • 2.6 Анотації українською, англійською та російською мовами повинні мати обсяг що найменше 1800 знаків. Анотації повинні бути: інформативними – не містити загальних фраз, посилання на літературу; змістовними – в стислій формі відображати основний зміст статті і результати дослідження. Англомовна анотація має бути написана якісною англійською мовою. Шрифт: Times New Roman, кегель – 11рt, міжрядковий інтервал – одинарний.
 • 2.7 Ключові слова (відповідною мовою розташовані під кожною анотацією) конкретизують інформацію про дослідження, але не носять загальний характер. Слова складаються з 3-6 слів або словосполучень, які відповідають змісту роботи, розділені крапкою з комою. Шрифт: Times New Roman, кегель – 11 рt, міжрядковий інтервал – одинарний.
 • 2.8 Основний текст статті може бути розділений на підзаголовки (наприклад, вступ, матеріали і методи досліджень, результати, обговорення, висновки). В цьому випадку заголовки і підзаголовки нумеруються. Шрифт: Times New Roman, кегель – 11 рt. Заголовки і підзаголовки вирівнюються по лівому краю. Основний текст статті відокремлюється від ключових слів одним інтервалом.
 • 2.9 Бібліографічний список:
  • Формується в порядку появи посилань у тексті;
  • Може бути оформлений за вибором автора з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» або одним із стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій МОН України;
  • У всіх посиланнях на статті, яким надано індекс DOI, цей індекс повинен бути наведений;
  • Cамоцитування не має перевищувати 10 % бібліографії (мається на увазі посилання на публікації автора статті);
  • Праці авторів, на які є посилання в статті, позначати в тексті у квадратних дужках за порядковим номером цієї роботи в списку бібліографічних посилань.
 • 2.10 Висновки:
  • Логічний виклад найбільш важливих результатів дослідження, отриманих автором особисто, відповідно до поставленої мети і назви статті, що містять наукову новизну і мають теоретичне та /або практичне значення.
  • Висновки повинні бути лаконічними, конкретними, дослівно не дубльовані в усіх мовних версіях анотації.
  • Аргументи повинні бути логічними і структурованими, дані, які наведено у статті, підтверджують і обґрунтовують висновки.
  • Висновки враховують значний обсяг літератури з темі статті.
  • При необхідності в висновках зазначають перспективи подальших досліджень.

Висновки повинні містити короткий висновок, як результати роботи співвідносяться з очікуваннями і більш ранніми дослідженнями, а також як результати дослідження підтримують або спростовують існуючі теорії.

 • 2.11 Рисунки
  • Назва рисунка не повинна перевищувати12 слів.
  • Рисунки, графіки та діаграми повинні бути вставлені в текст статті у відповідних місцях у вигляді вставок у форматі PDF (крім нумерації, назви і підрисунковихпідписів).
  • Діаграми і графіки повинні бути оформлені коректно (підписані назви осей, зазначені одиниці вимірювань в системі СІ, відсутні кольорові або градієнтні заливки, шрифт при роздруківці візуально не відрізняється від розміру кеглю тексту статті (±1 pt), відсутні рамки навколо рисунків і легенди).
  • На рисунках позначені деталі (елементи), в підрисунковомупідписі надається коротке але змістовне пояснення позначень.
  • Рисунки нумеруються в порядку посиланняу тексті. Посилання в тексті мають бути на всі рисунки. Вони складаються зі слова «рис.» із зазначенням її номера.
  • Рисунки мають бути однаковими по стилю.
 • 2.12 Таблиці
  • Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті. Посилання в тексті мають бути на всі таблиці. Вони складаються зі слова «табл.» із зазначенням її номера.
  • Усі таблиці слід нумерувати. Праворуч і вище від назви таблиці з прописної букви пишуть слово «Таблиця» та її порядковий номер арабськими цифрами.
  • Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву наводять жирним шрифтом.
 • 2.13 Відповідно до ДСТУ 365.1–97 значення фізичної величини і одиницю виміру (у тому числі % і ºC) обов’язково розділяти пробілом, використовуючи для цього «нерозривний пробіл» – поєднання клавіш < Ctrl + Shift + пробіл > (2м, 15,5 кг, 30 %, 36,6 ºC). Винятки становлять позначення у вигляді знака, піднятого над рядком, перед яким пробіл не ставиться (наприклад, при зазначенні розміру плоского кута в градусах, хвилинах, секундах – 15º, 5'12").
 • 2.14 Розділяти пробілами ініціали, прізвище та ініціали, а також кількісні числівники в цифровому запису (наприклад, у запису номера) і попередній (іноді наступний) текст, не допускаючи при цьому їх розміщення в різних рядках. Для поділу використовувати «нерозривний пробіл» (С.13, 120 с., рис. 2, табл. 1, п. 4, № 121, Т. Г. Шевченко).
 1. Вимоги до подання статей
 • Редакція приймає статті в електронному і в друкованомувигляді , підписаному всіма авторами і з доданим актом експертизи. Рукописні вставки в паперовому варіанті не допускаються. Електронний варіант статті є обов'язковим, він повинен повністю відповідати паперовому. Файл іменується записаним латиницею прізвищем першого автора.
 • Паперовий варіант статті та акти експертизи направляються до редакції поштоюза адресою:вул. Весніна, 7, м. Харків, 61023, Україна.
 • В електронному вигляді матеріали направляються до редакції електронною поштою за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
 • Редакція приймає матеріали безпосередньо в редакції за адресою: вул. Весніна, 7, м. Харків, 61023, Україна.
 • Для всіх авторів необхідно вказати: прізвище, ім'я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, організація, поштова адреса організації, адреса електронної пошти. Один з авторів повинен бути вказаний як контактна особа з наданням його електронної пошти і номерів контактних телефонів.
 1. Політика редакції щодо авторства статей
 • Подання рукопису в редакцію означає, що автори підтверджують його відповідність всім встановленим вимогам редакції. Всі співавтори обізнані і згодні з поданням рукописи статті в журнал.
 • Подання рукопису в редакцію означає, що авторипідтверджують, що матеріали статті є оригінальними, не були опубліковані раніше і не будуть публікуватися у будь-якому іншому виданні.
 • Подання рукопису в редакцію означає, що всі автори згодні з прийнятою в журналі системою розгляду і відбору статей для публікації.
 • Подання рукопису в редакцію означає, що автори надають згоду на оброблення персональних даних з метою забезпечення захисту авторських прав у раз здійснення публікації.
 • Статті проходять перевірку по системі антиплагіат. Усі цитування (дослівні або у вільному трактуванні) мають обов’язково супроводжуватись посиланнями на першоджерела.
 • Редакція залишає за собою право у відмові в публікації матеріалів, які отримали негативну рецензію або не відповідають вимогам журналу.
 • Редакція не листується з питань обґрунтування негативних рецензій та докладного пояснення причин відмови у публікації.
 • Автори несуть повну відповідальність за достовірність викладеного матеріалу.

Р. S.зовнішній вигляд статті не підганяти під дизайн «Вуглехімічного журналу» – це не полегшує, а навпаки ускладнює верстку.

Рукописи, якіне відповідають цим вимогам, будуть повертатися авторам на доопрацювання.

Редакція має право рецензувати (подвійне сліпе рецензування), редагувати, скорочувати, розділяти на частини та відхиляти статті.

Search