+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

+38 (050) 323 62 38

Редакційна колегія журналу «Вуглехімічного журналу» у своїй діяльності дотримується етичних принципів, розроблених Комітетом з публікаційної етики ( Committee on Publication Ethics/ СОРЕ). Дотримання принципів етики наукових публікацій направлене на забезпечення прав авторів на інтелектуальну власність, підвищення якості видання та запобігання можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб.

Принципів етики наукових публікацій мають дотримуватися всі учасники публікаційного процесу: члени редакційної колегії, автори, рецензенти.

Етичні зобов’язання редакційної колегії

  Редколегія відповідає за якість усіх матеріалів, що публікуються у журналі і керується такими етичними нормами:

  1. Всі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензування.
  2. Редакційна колегія неупереджено розглядає всі рукописи, належно оцінює кожну статтю, незважаючи на расову, релігійну, національну належність авторів, а також на статус або місце їх роботи. Редколегія виносить справедливі та неупереджені рішення, незалежні від комерційних чи інших інтересів, щоб забезпечити чесний процес рецензування.
  3. Редакційна колегія бореться проти фальсифікації, плагіату, направлення автором однієї роботи у декілька видань, багаторазового копіювання змісту в різних статтях.
  4. Головний редактор і члени редакційної колегії не піддають розголосу інформацію, пов’язану зі змістом отриманого рукопису будь-кому, крім осіб, що беруть безпосередню участь у професійній оцінці даного рукопису.
  5. Відповідно до національного та міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права матеріали, оприлюднені у «Вуглехімічному журналі», не можуть бути відтворені повністю або частково без посилання на першоджерело.

Етичні зобов’язання авторів

Авторство має обмежуватися тими особами, які внесли значний внесок в концепцію, планування або інтерпретацію результатів дослідження. Слід гарантувати правильний склад списку співавторів роботи. У числі співавторів статті необхідно вказати всіх осіб, які зробили істотний інтелектуальний внесок в її концепцію, структуру, а також у проведення роботи або інтерпретацію результатів поданої роботи. Іншим особам, які брали участь в деяких аспектах роботи, має бути висловлена подяка. До співавторів неприпустимо включати осіб, які не брали участь в дослідженні.Відповідальний автор повинен також гарантувати, що всі співавтори ознайомлені з остаточним варіантом статті, схвалили його і згодні з її поданням до публікації. Якщо стаття є мультидисциплінарною роботою, співавтори можуть бути відповідальні за свій особистий внесок, залишаючи колективну відповідальність за загальний результат.

  Автори мають керуватися етичними нормами:

  1. Автори статей несуть відповідальність за змістподаних статей і гарантують своє авторство.
  2. Автор повинен належним чином вказувати джерела принципово важливих матеріалів, що були використані у роботі, якщо ці матеріали не були отримані самим автором.
  3. Плагіювання та подання до публікації раніше опублікованої статті є неприпустимим. У випадках виявлення зазначених фактів відповідальність несуть автори наданих матеріалів.
  4. Автор, який подає рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені ті особи, які відповідають критерію авторства, та бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію у журналі.
  5. Автор повинен повідомити редактора про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в цьому рукописі.
  6. Автор загалом не повинен публікувати рукописи, що описують по суті одне і те ж дослідження в кількох журналах чи первинних публікаціях. Подання однієї і тієї самої рукописи до кількох журналів одночасно створює неетичну поведінку публікації та є неприйнятною.
  7. Подання рукопису в редакцію означає, що автори підтверджують, що матеріали статті є оригінальними, раніше не були опубліковані і не будуть публікуватися у будь-якому іншому виданні.

Етичні зобов’язання рецензентів

Згідно з позицією етичних принципів Комітетуз публікаційної етики ( Committee on Publication Ethics/СОРЕ) в області видавничої етики, всі вчені, які бажають публікувати статті, мають моральний обов’язок брати участь у рецензуванні. Потенційні рецензенти мають надавати точну особисту і професійну інформацію, що об’єктивно відображає їх досвід та може бути підтверджена, а також точну контактну інформацію.

  Рецензенти в своїй роботі мають керуватися етичними нормами для рецензентів:

  1. Рецензент повинен надати об’єктивну неупереджену оцінку якості рукопису на умовах анонімності. В разі наявності причин (конфліктів), що унеможливлюють цю вимогу, рецензент зобов’язаний завчасно попередити редакційну колегію.
  2. Рецензент повинен переконливо обґрунтувати свої висновки.
  3. Рецензент повинен звернути увагу редакційної колегії на будь-які порушення авторами етичних норм.
  4. Рецензент повинен своєчасно надати відгук на рукопис.
  5. Рукопис, присланий на рецензію, є конфіденційним документом. Рецензент має право розкривати, а тим більше – використовувати неопубліковану інформацію, що міститься в рецензованому рукопису, лише за письмової згоди всіх авторів рукопису.

Search