+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

+38 (050) 323 62 38

ПОЛОЖЕННЯ
про рецензування статей, які надходять до редакційної колегії науково-технічного журналу «Вуглехімічний журнал»

І. Загальні положення

 1. Дане Положення регламентує порядок рецензування статей, які надходять до редакційної колегії науково-технічного журналу «Вуглехімічний журнал» (далі – журнал). Завданням рецензування є сприяння відбору авторських рукописів для видання та надання конкретних рекомендацій щодо їх поліпшення.
 2. У Положенні нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:
 • Автор – особа, або група осіб (колектив авторів), яка за результатами проведеного наукового дослідження підготувала наукову статтю і подала її на розгляд редакційної колегії журналу.
 • Головний редактор – особа, яка очолює редакційну колегію журналу й ухвалює остаточні рішення, які стосуються випуску журналу.
 • Заступник головного редактора – особа, яка організовує роботу з питань планування, своєчасної та якісної підготовки матеріалів журналу до друку та сприяє підвищенню імпакт-фактору журналу.
 • Редакційна колегія – орган управління журналу, який здійснює комплекс заходів щодо формування матеріалів і видавництва журналу.
 • Рецензування – процедура розгляду й експертної оцінки рецензентами статей, які надійшли до журналу з метою встановлення їх відповідності вимогам редакційної політики журналу, якості та оригінальності наданих рукописів, забезпечення достовірності наведених у статті фактів і даних, обґрунтованості зроблених висновків, наданих рекомендацій, а також науково-практичного її рівня.
 • Рецензент – експерт, який діє від імені журналу та здійснює наукову експертизу матеріалів, зокрема статей, які надсилаються до журналу, з метою визначення можливості публікації цих матеріалів у журналі. Рецензентом може бути вчений, який має науковий ступінь доктора або кандидата наук та здійснює дослідження за спеціальністю, що відповідає тематиці поданого для публікації матеріалу, і є авторами (співавторами) загальною кількістю не менше трьох публікацій у наукових виданнях, включених до категорії «А» та/або категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України, та/або у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus за відповідною спеціальністю, оприлюднених упродовж останніх п’яти років. Рецензент може бути поза складу редакційної колегії.
 1. Процедуру рецензування проходять всі статті, які надійшли до редакційної колегії за винятком рецензій та повідомлень інформаційного характеру.
 2. Рецензентів, які проводитимуть рецензування наукової статті, обирає головний редактор (заступник головного редактора) журналу з урахуванням тематики статті та сфери професійних інтересів експертів. Експерти обираються зі складу членів редакційної колегії журналу, або авторитетні вчені, які не входять до складу редакційної колегії, але є авторитетними у науковому напрямку статті.
 3. При здійсненні рецензування експерти повинні керуватися вимогами до етики в наукових публікаціях Комітету з публікаційної етики (Committee on Publication Ethics / СОРЕ), (http://publicationethics.org) та Етичним кодексом ученого України (http://znc.com.ua/ukr/news/2009/20090123ethic.php).

 

ІІ. Порядок рецензування статей

 1. Автор статті подає до редакційної колегії журналу статтю, яка відповідає критеріям журналу та оформлена з дотриманням вимог, яким повинні відповідати статті журналу. У випадку зауважень на даному етапі стаття повертається автору на доопрацювання. Стаття, яка не відповідає критеріям журналу та зазначеним вимогам до оформлення не реєструється та не допускається до подальшого рецензування, про що повідомляється авторові статті.
 2. Перед проведенням рецензування, заступник головного редактора або відповідальний секретар журналу:
 • Визначає ступінь унікальності авторського тексту за допомогою програмного забезпечення.
 • Здійснює кодування статті за DOI (Digital Object Identifier) та присвоєння реєстраційного номера та знеособлення даних про автора статті.
 • Закодована стаття електронною поштою надсилається рецензентам.
 • Протягом 5 календарних днів з дня отримання статті, рецензент повинен оцінити можливість рецензування статті з урахуванням власної кваліфікації, заявленої проблематики статті та відсутності конфлікту інтересів, про що він повідомляє головного редактора журналу. В разі виникнення конфлікту інтересів чи неможливості провести рецензування, головний редактор ухвалює рішення про призначення іншого рецензента. Відмова рецензента від рецензування статті повинна бути мотивованою.
 1. Протягом 20 календарних днів з дня отримання статті рецензент надає висновок про можливість друку статті в журналі. За необхідності строк рецензування статті може бути продовжено до 25 днів, про що рецензент повідомляє головного редактора журналу.
 2. Процедура рецензування є анонімною як для автора статті, так і для рецензентів і здійснюється двома рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування – Double-blind review). Взаємодія між автором статті та рецензентами відбувається шляхом листування електронною поштою через відповідального секретаря.
 3. За результатами проведеного рецензування рецензент заповнює стандартизовану форму (далі – форма) оцінки статті рецензентом (Додаток № 1 цього Положення), де відображає один з таких висновків:
 • рекомендувати до публікації;
 • рекомендувати до публікації за умови виправлення зауважень;
 • не рекомендувати до публікації.

Форма для рецензування надсилається відповідальному секретареві журналу.

 1. Про результати рецензування відповідальний секретар повідомляє автора статті шляхом надсилання листа електронною поштою.
 2. У випадку відмови у публікації або необхідності доопрацювання рецензент повинен надати письмове аргументоване пояснення причин свого рішення. Відповідальний секретар журналу, за погодженням з головним редактором (заступником головного редактора), надсилає статтю авторові на доопрацювання. До листа додається перелік зауважень, запитань, коментарів рецензента. Строк доопрацювання визначається головним редактором журналу та не повинен перевищувати 14 календарних днів з дня отримання статті автором.
 3. Якщо рецензентом надано висновок про доопрацювання статті, до оновленої статті автор додає лист, який містить відповіді на зауваження, запитання рецензента та пояснення усіх змін, які було зроблено до змістовного наповнення статті.

Датою надходження статті до редакції вважається дата її останнього подання після правки.

Оновлений варіант статті повторно надається рецензентові для надання висновку.

Рецензії, підписані рецензентом, зберігаються в редакції не менше трьох років.

 1. У разі отримання одного позитивного висновку та одного негативного висновку від рецензентів, остаточне рішення щодо можливості опублікування статті в журналі ухвалює головний редактор журналу (заступник головного редактора).
 2. Якщо автор статті не погоджується з думкою рецензента, він має право надати аргументовану відповідь до редакційної колегії журналу. За таких обставин стаття розглядається на засіданні редакційної колегії або на науковій раді ДП «УХІН», яка детально вивчає думку рецензента й автора статті. Редакційна колегія журналу може направити статтю для додаткового рецензування іншому рецензентові. Редакційна колегія залишає за собою право на відхилення статті в разі неможливості або небажання автора врахувати зауваження рецензента(ів). Про будь-яке з ухвалених рішень робочою групою автор статті повідомляється окремо.

Головний редактор, члени редакційної колегії, відповідальний за випуск не вступають в дискусію з авторами відхилених статей.

 1. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до друку, здійснюється відповідно до технологічного процесу підготовки журналу. Виправлення стилістичного, синтаксичного та пунктуаційного характеру, що не впливає на зміст статті, вносяться без узгодження з автором. На вимогу автора макет статті з внесеними правками повертається авторові для ухвалення.
 2. Головний редактор, члени редколегії, відповідальний за випуск не надають іншим особам інформацію, пов’язану з вмістом статті, що перебуває на розгляді, крім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису (рецензентів).
 3. Після належного доопрацювання та позитивних відгуків статтю розглядають на засіданні редакційної колегії, де остаточно затверджують у номер відкритим голосуванням. Черговий номер журналу, який було сформовано, підписується головним редактором. Остаточне рішення щодо публікації статей приймається на засіданні вченої ради Державного підприємства «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», котре за установчим договором здійснює видавництво журналу.
 4. Відповідальність за порушення авторських прав покладаються на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів й даних, обґрунтованість зроблених висновків та науково-теоретичний рівень статті несе автор статті.

ІІІ. Порядок ретракції (відкликання) статті від публікації

 1. Підстави для відкликання статті:
 • виявлення академічного плагіату в публікації (наявність неправомірних запозичень в значному обсязі);
 • дублювання статті в декількох виданнях;
 • виявлення в роботі фальсифікацій або фабрикації (наприклад, наведення вигаданих статистичних та інших даних, які нібито взяті з певних джерел інформації у випадках, коли такі джерела не існують або не містять відповідної інформації);
 • виявлення в роботі серйозних помилок (наприклад, неправильної інтерпретації результатів), що ставить під сумнів її наукову цінність;
 • некоректний склад авторів (включені особи, що не відповідають критеріям авторства або відсутній той, хто гідний бути автором);
 • перевидання статті без згоди автора.
 1. Приводом ретракції може бути офіційне звернення автора (авторів) статті за наявності мотивованої причини свого рішення. Редакція відповідає автору (авторам) і за наявності підстав самостійно здійснює ретрагування тексту статті.
 2. Редакція в обов'язковому порядку інформує автора (провідного автора в разі колективного авторства) про ретракцію статті і обґрунтовує її причини.

Усі взаємовідносини з питань видавничої етики, що виникають між авторами та редакційною колегією журналу і не врегульовані цим документом, регулюються міжнародними загальноприйнятими стандартами Комітету з публікаційної етики (Committee on Publication Ethics / СОРЕ).

Додаток № 1

Рецензія на статтю

______________________________________________________________

(назва статті)

наданої для публікації у «Вуглехімічному журналі»

Прізвище, ім’я, по батькові рецензента

 

Додаткові відомості про рецензента (місце роботи, посада, науковий ступінь, наукове звання, не менше трьох публікацій за останні п’ять років у виданні за відповідною спеціальністю, яке включене до Переліку наукових фахових видань України, Scopus чи WoS).

 

Підпис рецензента

 

Дата отримання рецензентом статті

 

Дата закінчення рецензування

 

ПИТАННЯ

«ТАК» або «НІ»

Чи відповідає тема статті науковому профілю журналу?

 

Чи є тема статті актуальною?

 

Чи відображає назва статті, викладений у ній зміст?

 

Чи мета та завдання дослідження, відображені у статті, чітко розкриті?

 

Чи методологічно правильно відображено результати дослідження?

 

Чи аргументованим є виклад результатів наукового дослідження?

 

Чи повними та обґрунтованими є висновки проведеного дослідження?

 

Чи містить стаття достатньо посилань на наукові джерела, законодавчі акти, міжнародні та регіональні стандарти?

 

Чи відображено у статті результати попередніх наукових досліджень з цієї проблематики та чи повною мірою вони враховані?

 

Чи містить стаття власні думки автора щодо позицій науковців, які досліджували вказану проблематику?

 

Чи результати проведеного дослідження містять:

відомості щодо нових науково-технічних рішень?

 

нові відомості щодо властивостей і застосування речовин та/або матеріалів?

 

інформацію щодо промислового впровадження нових матеріалів, процесів чи устаткування?

 

критичний аналіз стану вирішення наукової/науково-технічної проблематики?

 

Чи містить стаття рекомендації щодо подальших досліджень окресленої проблематики?

 

Висновок рецензента щодо статті

рекомендувати до публікації

 

рекомендувати до публікації за умови виправлення зауважень

 

не рекомендувати до публікації

 

       

Зауваження рецензента до статті

Search