+38 (057) 704 13 18

post@ukhin.org.ua

Харків, вул. Весніна, 7

ПОЛОЖЕННЯ
Про рецензування статей, які надходять до Редакційної колегії науково-технічного журналу «Углехимический журнал»

І. Загальні положення

 1. Це положення регламентує порядок рецензування статей, які надходять до редакційної колегії науково-технічного журналу «Углехимический журнал» (далі – журнал).
 2. У цьому положенні нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:
  • Автор– особа, або група осіб (колектив авторів), яка за результатами проведеного наукового дослідження підготувала наукову статтю і подала її на розгляд редакційної колегії журналу.
  • Головний редактор– особа, яка очолює редакційну колегію журналу й ухвалює остаточні рішення, які стосуються випуску журналу.
  • Заступник головного редактора– особа, яка організовує роботу з питань планування, своєчасної та якісної підготовки матеріалів журналу до друку та сприяє підвищенню імпакт-фактору журналу.
  • Редакційна колегія– орган управління журналу, який здійснює комплекс заходів щодо формування матеріалів і видавництва журналу. Склад редакційної колегії журналу розміщено на сторінці журналу за посиланням: Члени редколегії
  • Рецензент– експерт, який діє від імені журналу та здійснює наукову експертизу матеріалів, зокрема статей, які надсилаються до журналу, з метою визначення можливості публікації цих матеріалів у журналі. Рецензентом може бути особа, яка має науковий ступінь доктора або кандидата наук та опубліковані наукові праці з питань проблематики, яка була заявлена у статті. Рецензент може бути поза складу редакційної колегії.
  • Рецензування– процедура розгляду й експертної оцінки рецензентами статей, які надійшли до журналу з метою встановлення її науково-теоретичного рівня і відповідності вимогам до статей журналу.
 3. Рецензуванню підлягають усі наукові статті, які надходять до редакційної колегії журналу.
 4. Статті членів редакційної колегії журналу, науковців, які мають значний науковий доробок у відповідній галузі, а також статті підготовані на замовлення журналу, можуть не проходити стандартну процедуру рецензування. За таких обставин рішення про прийняття статті до друку ухвалює головний редактор.
 5. Рецензентів, які проводитимуть рецензування наукової статті, обирає головний редактор (заступник головного редактора) журналу з урахуванням тематики статті та сфери професійних інтересів експертів. Експерти обираються зі складу членів редакційної колегії журналу, або авторитетні вчені, які не входять до складу редакційної колегії, але є авторитетними у науковому напрямку статті.
 6. При здійсненні рецензування експерти повинні дотримуватись вимог етики наукових публікацій, бути максимально об’єктивними та неупередженими.

ІІ. Порядок рецензування статей

 1. Автор статті подає до Редакційної колегії журналу статтю, оформлену з дотриманням вимог, яким повинні відповідати статті журналу (далі – вимоги). Стаття, яка не відповідає зазначеним вимогам не реєструється та не допускається до подальшого рецензування, про що повідомляється автор статті.
 2. Перед проведенням рецензування, один з заступників головного редактора або відповідальний секретар журналу:
  • Визначає ступінь унікальності авторського тексту за допомогою програмного забезпечення (freeware eTXTАнтіплагіат). Якщо відсоток оригінальності статті становить менше 60%, стаття до подальшого рецензування не допускається і повертається автору.
  • Здійснює кодування статті за DOI (Digital Object Identifier) та присвоєння реєстраційного номера та знеособлення даних про автора статті).
  • Закодована стаття електронною поштою надсилається рецензенту (-там), які були обрані головним редактором журналу.
  • Протягом 5 календарних днів з дня отримання статті, рецензент повинен оцінити можливість рецензування статті з урахуванням власної кваліфікації, заявленої проблематики статті та відсутності конфлікту інтересів, про що він повідомляє головного редактора журналу. В разі виникнення конфлікту інтересів чи неможливості провести рецензування, головний редактор ухвалює рішення про призначення іншого рецензента. Відмова рецензента від рецензування статті повинна бути мотивованою.
 3. Протягом 20 календарних днів з дня отримання статті рецензент надає висновок про можливість друку статті в журналі. За необхідності строк рецензування статті може бути продовжено до 25 днів, про що рецензент повідомляє головного редактора журналу.
 4. Процедура рецензування є анонімною як для автора статті, так і для рецензентів і здійснюється двома рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування). Взаємодія між автором статті та рецензентами відбувається шляхом листування електронною поштою через відповідального секретаря.
 5. За результатами проведеного рецензування рецензент заповнює стандартизовану форму (далі – форма оцінки статті рецензентом) (Додаток № 1 цього Положення), де відображає однин з таких висновків:
  • Рекомендувати статтю до друку;
  • Надіслати статтю на доопрацювання авторові;
  • Не рекомендувати статтю до друку.

  Форма для рецензування надсилається відповідальному секретареві журналу.

 6. Про результати рецензування відповідальний секретар повідомляє автора статті шляхом надсилання листа електронною поштою.
 7. Якщо рецензентом надано висновок про доопрацювання статті, відповідальний секретар журналу, за погодженням з головним редактором (заступником головного редактора), надсилає статтю авторові на доопрацювання. До листа додається перелік зауважень, запитань, коментарів рецензента. Строк доопрацювання визначається головним редактором журналу та не повинен перевищувати 5 календарних днів з дня отримання статті автором.
 8. До оновленої статті автор додає лист, який містить відповіді на зауваження, запитання рецензента та пояснення усіх змін, які було зроблено до змістовного наповнення статті.
 9. Оновлений варіант статті повторно надається рецензентові для надання висновку. Протягом 5 днів з дня отримання оновленої статті рецензент надає один з таких висновків:
  • Рекомендувати статтю до друку;
  • Не рекомендувати статтю до друку.
 10. У разі отримання одного позитивного висновку та одного негативного висновку від рецензентів, остаточне рішення щодо можливості друку статті в журналі ухвалює головний редактор журналу (заступник головного редактора).
 11. Якщо автор статті не погоджується з думкою рецензента, він має право надати аргументовану відповідь до редакційної колегії журналу. За таких обставин стаття розглядається на засіданні редакційної колегії або на науковій раді ДП «УХІН», яка детально вивчає думку рецензента й автора статті. Редакційна колегія журналу може направити статтю для додаткового рецензування іншому рецензентові. Редакційна колегія залишає за собою право на відхилення статті в разі неможливості або небажання автора врахувати зауваження рецензента(ів). Про будь-яке з ухвалених рішень робочою групою автор статті повідомляється окремо.
 12. Стаття, яка прийнята до друку, надається літературному редакторові. Незначні виправлення стилістичного характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться технічним редактором без погодження з автором. На вимогу автора макет статті з внесеними правками повертається авторові для схвалення. Якщо мовно-стилістичних виправлень багато і вони можуть вплинути на контент, текст статті погоджують з автором, який, за бажанням, може самостійно внести повинен повернути виправлений варіант не пізніше як за 5 днів від дня надходження статті з правкою літературного редактора на електронну адресу. Правку слід погодити протягом 2 днів від дня надходження статті з правкою літературного редактора на електронну адресу.
 13. З числа статей, які пройшли рецензування та були опрацьовані технічним редактором журналу, формується черговий номер журналу, який підписується головним редактором і рекомендується до друку за рішенням Вченої ради одного із співзасновників журналу.
 14. Відповідальність за порушення авторських прав покладаються на автора статті. Відповідальність за достовірність наведених фактів й даних, обґрунтованість зроблених висновків та науково-теоретичний рівень статті несе автор статті.

ФОРМА ОЦІНКИ СТАТТІ

Рецензія на статтю

______________________________________________________________

(назва статті)

наданої для публікації у «Вуглехімічному журналі»

Прізвище, ім’я, по батькові рецензента

Додаткові відомості про рецензента (місце роботи, посада, науковий ступінь, наукове звання, не менше однієї публікації за останні три роки у виданні, яке включене до Переліку наукових фахових видань України, Scopus чи WoS).

Підпис рецензента

Дата отримання рецензентом статті

Дата закінчення рецензування

ПИТАННЯ

«ТАК» або «НІ»

Чи відповідає тема статті науковому профілю журналу?

Чи є тема статті актуальною?

Чи відображає назва статті, викладений у ній зміст?

Чи мета та завдання дослідження, відображені у статті, чітко розкриті?

Чи методологічно правильно відображено результати дослідження?

Чи аргументованим є виклад результатів наукового дослідження?

Чи повними та обґрунтованими є висновки проведеного дослідження?

Чи містить стаття достатньо посилань на наукові джерела, законодавчі акти, міжнародні та регіональні стандарти?

Чи відображено у статті результати попередніх наукових досліджень з цієї проблематики та чи повною мірою вони враховані?

Чи містить стаття власні думки автора щодо позицій науковців, які досліджували вказану проблематику?

Чи результати проведеного дослідження містять:

відомості щодо нових науково-технічних рішень?

нові відомості щодо властивостей і застосування речовин та/або матеріалів?

інформацію щодо промислового впровадження нових матеріалів, процесів чи устаткування?

критичний аналіз стану вирішення наукової/науково-технічної проблематики?

Чи містить стаття рекомендації щодо подальших досліджень окресленої проблематики?

Висновок рецензента щодо статті

рекомендувати до друку

рекомендувати до друку за умови виправлення зауважень

не рекомендувати до друку

Зауваженгня рецензента до статті*

Search